Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Procedury sanitarne

Procedury sanitarne


Ogólne zasady bezpieczeństwa dla pracowników i gości.

Pracownicy w sekretariatach MOK i DNiSz pracują przy biurkach osłoniętych przezroczystą płytą z pleksi.
Obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania gości w sekretariatach.
Przyjmowanie gości odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Punkty przyjęć gości osłonięte są przezroczystą płytą z pleksi.
Gość musi zachować odpowiedni dystans i posiadać maseczkę lub przyłbicę i rękawiczki ochronne, ewentualnie zdezynfekować dłonie.
Preferowane są płatności internetowe, wszelkie transakcje gotówkowe muszą odbywać się w punktach przyjęć.
Łazienki w budynkach MOK i DNiSz pozostają otwarte dla gości. Obowiązuje limit osób przebywających w łazienkach, tj. dwie osoby na pomieszczenie.
W budynku MOK i DNiSz wyznaczone zostały punkty do dezynfekcji rąk dla gości i pracowników
Wyłącza się z użytku ogólnodostępne komputery i monitory interaktywne.
Wszelkie regulacje i instrukcje dotyczące przestrzegania zasad sanitarnych umieszczane są widocznych miejscach w budynkach MOK i DNiSz, na stronie internetowej oraz na profilu Facebook.

Wytyczne dla pracowników

Regularnie często (przed rozpoczęciem pracy, w trakcie) obowiązkowo należy umyć ręce wodą i mydłem. Osuszone dłonie powinny być zdezynfekowana płynem na bazie alkoholu.
Pracownicy zobowiązani są do noszenia osłon na nos i usta. Dopuszczalne są przyłbice.
Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić ją do kosza lub zamkniętego pojemnika.
Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji miejskiej.

Lista kontrolna dezynfekcji

Wyznaczony pracownik zobowiązany jest do dezynfekcji przestrzeni wspólnych najbardziej narażonych na kontakt z pracownikami jak i gośćmi.
Lista kontrolna dezynfekcji budynków MOK i DNiSz
włączenie oczyszczaczy powietrza;
dezynfekcja biurek pracowników (2 razy dziennie);
wietrzenie pomieszczeń (4 razy dziennie);
dezynfekcja telefonów, urządzeń biurowych, blatów kuchennych, parapetów (4 razy dziennie);
dezynfekcja punktów przyjęć dla gości (4 razy dziennie);
dezynfekcja klamek i włączników świateł (4 razy dziennie);
dezynfekcja automatu do serwowania ciepłych napoi (2 razy dziennie);
kontrola płynów do dezynfekcji rąk, ew. zastąpienie pustych butelek nowymi (1 raz dziennie).
Dezynfekcja odbywa się w jednorazowych rękawiczkach z zasłoniętymi ustami i nosem. Preferowana jest przyłbica. Przyłbicę po dezynfekcji należy także poddać dezynfekcji.
Zadania z listy wykonywane są kilka razy dziennie przez wyznaczonego pracownika. Wykonane zadania są odpowiednio odnotowywane: data, godzina dezynfekcji i podpis.
Ścierki po dezynfekcji wrzuca się do przygotowanego pojemnika, a następnie pierze w pralce w temp. 60 stopni.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika

Pracownicy MOK zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni.
W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Należy wstrzymać przyjmowanie użytkowników, powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik i zdezynfekowania go.

PROCEDURY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI KONCERTÓW PLENEROWYCH

Postanowienia ogólne
Koncerty plenerowe organizowane są w niedzielne popołudnia o godzinie 18:00 na scenie zewnętrznej MOK.
Uczestnictwo w koncertach jest darmowe. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja miejsc i podpisanie oświadczeń dot. stanu zdrowia.
W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych organizator może przenieść imprezę na salę widowiskową MOK. Organizację publiczności opisuje oddzielna procedura.

Organizacja sceny i pracy artystów (zleceniobiorców)
Artyści w trakcie trwania koncertu stoją w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.
Każdy artysta ma wyznaczony własny mikrofon. Mikrofony przed jak i po koncercie powinny być zdezynfekowane przez obsługę techniczną (zgodnie z procedurą).
Obowiązuje zakaz schodzenia artystów ze sceny do publiczności.
Zespołom muzycznym każdorazowo zapewnione jest niezależne i zdezynfekowane pomieszczenie przeznaczone na garderobę i osobna toaleta.
Przed rozpoczęciem koncertu członkowie zespołu zapoznawani są z obowiązującymi zasadami sanitarnymi przez pracownika MOK.
Organizator nie zapewnia artystom ciepłych posiłków.
Artysta ma obowiązek wypełnienia oświadczenia dot. bezpieczeństwa sanitarnego.
W oświadczeniu artysta zaznacza iż:
zgodnie z posiadaną wiedzą nie jest chory na Covid-19 ani nie posiada objawów choroby;
aktualnie nie przebywa na kwarantannie;
nie miał kontaktu z osobami, u których potwierdzono Covid-19;

Organizacja widowni plenerowej

Teren przeznaczony dla widowni ograniczony jest przy pomocy słupków i biało czerwonej taśmy. Wyraźnie zaznaczone są miejsca wejścia i wyjścia na widownię.
Obowiązuje limit widzów – 150 osób.
Widownia znajduje się w odległości 6 m od sceny.
Na czas trwania koncertu plenerowego widzom udostępniana jest zewnętrzna toaleta publiczna.
Na terenie imprezy wyznaczone zostały miejsca do dezynfekcji rąk.
Widzowie podczas koncertu mogą siadać na przygotowanych krzesłach i ławkach lub na trawie na własnych kocach.
Krzesła i ławki usytuowane są w odległości 2 m od siebie.
Preferowane jest aby ławki zajmowały rodziny lub osoby mieszkające razem. W innym przypadku obowiązuje zasada bezpiecznej odległości.
Zasady zachowania bezpiecznej odległości nie obowiązują rodzin i osób mieszkających razem.
W przypadku nie zachowania bezpiecznej odległości 2 m obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa.
Każdorazowo po każdym koncercie pracownicy dezynfekują krzesła i ławki (zgodnie z procedurą).
Obowiązujące zasady bezpieczeństwa wywieszane są w widocznym dla widzów miejscu.
Przed rozpoczęciem koncertu każdorazowo odtwarzane jest widzom nagranie audio przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u artysty zakażenia koronawirusem

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona na teren obiektu. Zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomieniem pod numer 999 lub 112.
Zgłoszenie incydentu do dyrektora, co umożliwi pracownikom ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
Ustalenie listy osób obecnych (jeśli to możliwe) w tym samym czasie w obiekcie, w których przebywał użytkownik i zalecenie się do wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych.


PROCEDURY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WIDOWNI NA SALI WIDOWISKOWEJ

Organizacja widowni na sali widowiskowej MOK
Na sali widowiskowej udostępniona została połowa miejsc siedzących (co drugie siedzenie).
Przed wejściem na salę widzom mierzona jest temperatura.
Przed, w trakcie i po koncercie sala wietrzona jest mechanicznie.
W razie potrzeby wiatraki mogą być wsparte klimatyzatorami.
Widzowie na terenie budynku zobowiązani są do noszenia maseczek zakrywających usta i nos.
Widz na własną rękę wyposaża się w maseczkę lub przyłbicę.
Aby zapobiec gromadzeniu się tłumów w budynku główne wejście do MOK zostaną otwarte dla widzów na 30 min przed koncertem.
Liczba wieszaków w szatni została zredukowana do niezbędnego minimum.
Wyznaczony został główny ciąg komunikacyjny z wyraźnie zaznaczonymi drogami wejścia i wyjścia. Zapobiegnie to tworzeniu tłumów i kolejek.
Obowiązujące zasady bezpieczeństwa wywieszane są w widocznym dla widzów miejscu.
Przed rozpoczęciem koncertu każdorazowo odtwarzane jest widzom nagranie audio przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW NA KONCERTY PLENEROWE
I w razie potrzeby na koncerty w sali widowiskowej

Rezerwacja miejsc odbywa się w tygodniu poprzedzającym koncert lub w dniu koncertu.
Widz ma możliwość zarezerwowania miejsca przez Internet lub stacjonarnie w ośrodku. Nie ma rezerwacji telefonicznej.
UWAGA! W przypadku rezerwacji wejściówek przez Internet, operator pobiera 0,50 gr opłatę manipulacyjną za wykonaną transakcję.
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest otrzymanie wejściówki.
Ośrodek udostępnia 150 wejściówek dla widzów.
Widz ma możliwość zarezerwowania wejściówki rozszerzonej lub ograniczonej.
Ustala się limit rezerwowanych wejściówek – 4 na osobę.
Wejściówka ograniczona gwarantuje miejsce wyłącznie na widowni plenerowej.
Ustala się następujące limity wejściówek: rozszerzona – 90; ograniczona – 60.
Natomiast wejściówka rozszerzona gwarantuje miejsce na widowni plenerowej jak i na sali widowiskowej.
Niewykorzystane wejściówki rozdawane są przed koncertem.
Wejściówki sprawdzane są przez pracownika przed wejściem na koncert.
Widz rezerwując miejsce ma obowiązek wypełnienia oświadczenia dot. bezpieczeństwa sanitarnego, które przedkłada przed koncertem pracownikowi MOK.
Oświadczenie należy wypełnić w dniu koncertu.
Widz w oświadczeniu zaznacza iż:
zgodnie z posiadaną wiedzą nie jest chory/a na Covid-19 ani nie posiada objawów choroby;
aktualnie nie przebywa na kwarantannie;
nie miał kontaktu z osobami, u których potwierdzono Covid-19.
Widz w oświadczeniu podaje swoje imię, nazwisko i numer telefonu.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej MOK oraz w ośrodku.
Obowiązkiem organizatora jest wypełnienie obowiązku informacyjnego względem widza.
Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych w razie potrzeby organizator ma obowiązek przekazania zebranych oświadczeń właściwym służbom sanitarnym.
Oświadczenia przechowywane są przez 14 dni.
facebook