Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie
Strona główna
 • Start
 • Regulamin ZESPOŁU TAŃCA POLSKIEGO

REGULAMIN
ZESPOŁU TAŃCA POLSKIEGO


ZASADY FUNKCJONOWANIA

 1. Zespół Tańca Polskiego działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie i funkcjonuje w oparciu o statut placówki, regulamin zespołu oraz programy instruktorów przyjęte przez Dyrektora.
 2. Zespół Tańca Polskiego podlega bezpośrednio v-ce Dyrektorowi MOK-u.
 3. Celem działalności Zespołu Tańca Polskiego w Miejskim Ośrodkiem Kultury w Józefowie jest kultywowanie polskich tradycji w zakresie tańca narodowego i ludowego, w tym również zabaw, pieśni i zwyczajów z różnych regionów Polski.
 4. Zajęcia stałe odbywają się w budynku Klubu „Hydrofornia” w Józefowie, ul. Kard. Wyszyńskiego
 5. Zespół pracuje w następującej strukturze:
  • Grupa I - koncertowa (dzieci młodsze),
  • Grupa II - koncertowa (dzieci starsze),
 6. Kadra Zespołu: instruktor tańca oraz akompaniator, opiekun grupy.
 7. Głównym założeniem w strukturze grup są pary mieszane dziewczęco-chłopięce co jest cechą charakterystyczną polskich tańców ludowych.
 8. Zespół prowadzi artystyczną działalność koncertową w Józefowie i w kraju .
 9. Zespół za zgodą Dyrekcji może brać udział w przeglądach, festiwalach i konkursach organizowanych na terenie całego kraju.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Strukturę organizacyjną grup zespołu oraz wiek dzieci ustala się co roku – we wrześniu, w którym to miesiącu prowadzi się nabór do zespołu.
 2. Dzieci przyjmowane są do Zespołu na początku roku szkolnego i tylko w szczególnych przypadkach w trakcie jego trwania, po uprzednim wyrażeni u akceptacji instruktora tańca i muzyki.
 3. Grupy tzw. przygotowawcze do Zespołu prowadzone będą w przedszkolu i świetlicach szkolnych lub w przyszłości w klasach tanecznych.
 4. Dopuszczone są przejścia dzieci z grupy do grupy, jeśli tak uznają instruktorzy, biorąc pod uwagę dojrzałość fizyczną i emocjonalną oraz nabyte umiejętności dzieci
 5. Zakończenie działalności dziecka w Zespole następuje po ukończeniu 8 klasy szkoły podstawowej. Działalność taneczną absolwent Zespołu Tańca Polskiego może kontynuować w dowolnie wybranym zespole. Na jego prośbę możliwa jest rekomendacja ze strony Dyrektora Ośrodka.
 6. W zajęciach przygotowujących do turniejów dzieci uczestniczą dobrowolnie. Kwalifikacji dokonuje Dyrektor (instruktor tańca) na podstawie ich obserwacji pod kątem szczególnych uzdolnień tanecznych .
 7. Skreślenie z listy uczestników zajęć może dokonać Dyrektor Ośrodka:
  • na wniosek rodziców lub opiekunów,
  • na wniosek instruktora po długiej i nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka lub nieodpowiedniego zachowania.
 8. Minimalną ilość uczestników w grupie określają opłaty za zajęcia, które co najmniej w 80% muszą pokryć wynagrodzenie instruktora lub instruktorów.

OBOWIĄZKI I PRAWA WYCHOWANKA ZESPOŁU

Obowiązki
Wychowanek Zespołu Tańca Polskiego ma obowiązek:
 1. Przestrzegać regulaminu Zespołu Tańca Polskiego.
 2. Regularnie uczestniczyć i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki na zajęciach, systematycznie podnosząc swój poziom umiejętności artystycznych.
 3. Poruszać się na terenie Klubu Hydrofornia, dbając o bezpieczeństwo własne i innych.
 4. Zachować porządek i czystość w pomieszczeniach, w których przebywa; szanować i właściwie użytkować sprzęty.
 5. Punktualnie przybywać na zajęcia i imprezy organizowane z udziałem Zespołu.
 6. Nie oddalać się z budynku Klubu Hydrofornia bez opieki rodziców lub instruktorów w czasie zajęć planowych oraz przerw pomiędzy nimi.
 7. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach telefonicznie lub ustnie bezpośrednio opiekunowi grupy.
 8. Dbać o właściwy strój i wygląd w czasie zajęć oraz na scenie zgodnie z zaleceniami instruktorów.
 9. Zapoznawać się z bieżącymi komunikatami podawanymi formie pisemnej lub ustnej i przekazywać ich treść rodzicom.
 10. Szanować wypożyczone kostiumy i rekwizyty, użytkując je zgodnie z przeznaczeniem, właściwie je konserwować oraz zwracać w uzgodnionym terminie, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ośrodek.
 11. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pokryć koszty naprawy użyczonych strojów ludowych w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia.
 12. Opiekować się młodszymi i słabszymi, wykazując koleżeńską postawę wobec dzieci w Zespole.
 13. Prezentować wysoką kulturę osobistą.
Prawa
Wychowanek Zespołu Tańca Polskiego ma prawo:
 1. Poznania programu dotyczącego zajęć.
 2. Do opieki Instruktorów podczas przerw, koncertów i innych imprez z udziałem zespołu.
 3. Do wysokiej jakości poziomu prowadzonych zajęć i traktowania przez instruktorów z uwagą i szacunkiem.
 4. Być powiadamianym o wszystkich wydarzeniach planowanych w ramach działalności Zespołu oraz zmianach w planie zajęć za pośrednictwem komunikatów ustnych lub pisemnych od opiekuna grupy.
 5. Uczestniczyć w różnych formach prezentacji scenicznych oraz w imprezach organizowanych dla wychowanków Zespołu.
 6. Zwracać się do opiekuna grupy oraz Dyrektora MOK w sytuacjach problemowych.
 7. Korzystać ze strojów, rekwizytów i innych przedmiotów, będących mieniem Zespołu oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w celu realizacji dydaktycznych i artystycznych zamierzeń Zespołu.
 8. Uczestnicy mogą otrzymywać nagrody w formie: pochwał ustnych, pisemnych, dyplomów i innych.

UWAGI KOŃCOWE


 1. Wyjazdy indywidualne na ew. Turnieje Tańców Polskich opłacane są przez rodziców, uczestnictwo w przeglądach przez MOK, uczestnictwo w festiwalach – przez MOK i rodziców.
 2. Rodzice są zobowiązani do polubownego rozwiązywania ewentualnych problemów i konfliktów w Zespole z Dyrektorem Ośrodka, który z racji pełnienia funkcji i doświadczenia odpowiada za Zespół.
 3. Instruktorzy w ramach wynagrodzenia są zobowiązani do tworzenia choreografii, aranżacji muzyki, opieki nad strojami oraz wyjazdów na przeglądy i turnieje.
 4. Promocja Zespołu odbywa się tylko i wyłącznie poprzez MOK u uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Promocji i Animacji Kulturalnej.
 5. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzone po zakończeniu roku szkolnego.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Dyrektora MOK.
Zapoznałem się z regulaminem Zespołu Tańca Polskiego…………………………………………………………………….

podpis rodzica lub opiekuna


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
Danuta Wojciechowska
facebook